01 October 2010

CIRI-CIRI TASAWUR ISLAM : AL-WASATIYYAH DAN AL-TAWAZUN

Islam sebagai agama Allah s.w.t mempunyai ciri-ciri yang unggul yang tidak terdapat pada agama ciptaan manusia (Mohd Asri Abdullah et al, 2007 : 37). Ia jelas terbukti apabila Islam telah merentasi seluruh aspek kehidupan manusia tanpa mengenepikan sedikitpun aspek kejadian dan seluruh kehidupan makhluk ciptaanNya. Islam itu sendiri bererti tunduk dan menyerah diri kepada Allah s.w.t. Ketaatan kepada Allah s.w.t adalah dari kesedaran tanpa dipaksa. Allah s.w.t berfirman yang bermaksud:

“Apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah s.w.t padahal kepada-Nya menyerah diri segala apa yang ada di langit dan bumi, baik dengan suka mahupun terpaksa dan kepada Allah mereka dikembalikan”. (Ali Imran, 3: 83)

Rasa tunduk dan patuh tersebut diperjelaskan lagi melalui konsep tasawwur Islam. Setiap hamba yang beriman wajib berfikir, menganalisis, mengenal pasti, bertindak, bergerak, membuat keputusan dan lain-lain lagi berdasarkan tasawwur Islam. Tasawwur bermaksud gambaran rupa bentuk sesuatu. Apabila perkataan tasawwur digabungkan dengan perkataan Islam menjadi tasawwur Islam, maka ia bererti gambaran bentuk rupa Islam hakiki (Haron Din, 1992: 3). Ia juga menggambarkan dan seterusnya menghayati Islam sebagai agama Rabbani yang menyeluruh. Ia diturunkan oleh Allah s.w.t kepada Nabi s.a.w melalui Malaikat Jibril a.s tanpa sebarang perubahan. Meletakkan Islam dalam tasawwurnya yang sebenar bermakna menjadikan Islam sahaja sebagai satu-satunya manhaj (sistem) kehidupan yang memerdekakan manusia daripada mengabdikan kepada sesama manusia (Ramli Awang, 1997: 6).   

Di antara ciri-ciri yang dibawa oleh tasawwur Islam ialah al-Wasatiyyah dan al-Tawazun. Namun begitu terdapat dua penjelasan mengenai kedua-dua ciri ini. Pertama, penulis yang membezakan konsep kedua-dua ciri tasawwur tersebut dan kedua terdapat juga penulis lain yang mengatakan al-Wasatiyyah dan al-Tawazun ini adalah sama. Penulis yang membezakan antara ciri al-Wasatiyyah dan al-Tawazun ialah Ghazali Basri (2008: 155). Menurut beliau, al-Wasatiyyah berasal daripada perkataan wasata yang bermaksud pendekatan jalan tengah. Seperti Allah s.w.t telah berfirman yang bermaksud:
“ Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul (Muhammmad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.  (al-Baqarah, 2 : 143)

Ummatan wasata di dalam ayat di atas telah diterjemahkan sebagai umat pertengahan iaitu umat yang adil, tidak berat sebelah hal dunia dan akhirat sekaligus seimbang dalam seluruh aspek kehidupannya. Ia menggambarkan umat Islam yang telah dijelaskan oleh Allah s.w.t sebagai manusia yang adil dan boleh menjadi saksi terhadap seluruh perbuatan manusia. Manakala al-Tawazun bermaksud keseimbangan. Istilah al-Tawazun mempunyai sedikit persamaan dengan konsep al-Wasatiyyah kerana kedua-duanya mempunyai elemen keseimbangan, tetapi yang membezakan ialah al-Wasatiyyah lebih bersifat cara atau pendekatan sebagai alternatif, sedangkan al-Tawazun adalah sesuatu keadaan yang dilahirkan dalam keadaan keseimbangan (Ghazali Basri, 156:2008).

Namun begitu, konsep al-Tawazun ini dilihat sama dengan konsep al- Wasatiyyah melalui pandangan beberapa penulis yang lain. Seperti menurut Yusuf al-Qardhawi (2000, 271). Al-Wasatiyyah (keserdehanaan) dan al-Tawazun (keseimbangan) merujuk kepada mengambil sesuatu keputusan atau tindakan secara di tengah-tengah di antara dua aspek tanpa ada pengaruh atau kecenderungan kepada mana-mana aspek tersebut di samping tidak melanggar hak aspek yang bertentangan dengannya. Sebagai contoh aspek-aspek yang bertentangan ialah rabbaniyyah dan insaniyyah, kerohanian dan kebendaan, akhirat dan dunia, wahyu dan akal, masa lalu dan masa kini serta seumpama dengannya. Justeru, keseimbangan tersebut boleh dilihat apabila memberi kepada setiap aspek tersebut serta menyerahkan haknya dengan saksama dan al-Qistas al-Mustaqim (timbangan yang lurus), tanpa kurang dan lebih, tanpa melampaui batas dan kurang dari yang sewajarnya. Melihat kepada pandangan Yusuf al-Qardhawi (2000) yang lebih berautoriti serta pandangan penulis-penulis lain seperti Haron Din (1992: 116) dan Marwan al-Qadiry (1994: 20), maka kedua-dua ciri al-Wasatiyyah dan al-Tawazun dianggap sama dan ia digunakan dalam artikel ini.Islam memandang manusia yang terdiri daripada kesatuan rohani, akal dan jasmani yang saling berkait-rapat. Jasad ada keperluannya dan roh pula ada tuntutannya. Kedua-dua keperluan tersebut diberi pertimbangan di dalam Islam (Haron Din, 1992: 116). Namun begitu, kejadian manusia ini tidak boleh dibandingkan dengan kehebatan Penciptanya. Dengan akal yang cetek, ilmu yang sedikit maka manusia dibekalkan oleh Allah s.w.t dengan manhaj Islam yang paling sempurna serta tidak dapat ditandingi dengan manhaj ciptaan manusia (Marwan al-Qadiry,1994:14). Manhaj Islam menuntut hamba-Nya supaya bersederhana dalam semua perkara dalam kehidupan. Menurut Yusuf al-Qardhawi (2000:272), terdapat beberapa aspek kesederhanaan dalam Islam seperti kesederhanaan dalam aspek ibadat serta syiarnya iaitu menyeimbangkan ibadat duniawi dengan ibadat ukhrawi. Bersederhana di dalam aspek akhlak seperti tidak selalu bersangka baik atau bersangka buruk dengan fitrah kemanusiaan. Selain itu Islam juga mengajar manusia supaya bersederhana di dalam perundangan, ia terbukti dengan lahirnya hukum-hukum Islam yang adil dan saksama kepada individu mahupun masyarakat. Kesederhanaan antara individu dan masyarakat boleh dilihat apabila ia mampu mewujudkan kesepaduan yang harmoni. Di dalamnya terdapat keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat, keserasian hak dan kewajipan serta pengagihan kekayaan dan tanggungjawab juga secara saksama.

Berdasarkan keseluruhan perbincangan di atas, didapati bahawa konsep al-Wasatiyyah dan at-Tawazun mempunyai kaitan dengan Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam (PBI). Menurut Muhammad Syukri Salleh (2003: 86), PBI bukan sahaja meliputi pembangunan fizikal dan material semata-mata tetapi turut sama memberi penekanan kepada aspek rohani, seperti pengurusan hati, akal dan nafsu. PBI bukan sahaja menjamin keharmonian hubungan manusia sesama manusia tetapi ia juga sebenarnya mengukuhkan hubungan manusia dengan Allah s.w.t. Keseimbangan, kesederhanaan dan keadilan tasawwur Islam yang wujud menerusi PBI boleh dilihat apabila manusia itu mula sedar bahawa dia adalah khalifah yang diutuskan oleh Allah sebagai pentadbir di atas muka bumi. Sebagai pelaku pembangunan, manusia tidak boleh dianggap hanya sebagai manusia pengeluar atau pengguna yang mengambil kira hanya kekuatan fizikal, akal, kemahiran dan apa-apa sahaja berbentuk lahir. Tetapi ia juga melihat kepada tanggungjawab secara batin di antara hamba dengan Allah s.w.t yang menuntut pencapaian mardhatillah.

Seluruh ajaran Islam dan sistemnya ditegakkan atas dasar sepadu dan seimbang. Setiap satu bahagian dengan bahagian yang lain saling berkaitan. Oleh itu syariah Islam perlu diamalkan secara keseluruhannya oleh manusia (Mohd Asri Abdullah et al, 2007 : 38). Maka, dengan konsep al-Wasatiyyah dan al-Tawazun yang dibawa oleh Islam memberi pengertian bahawa Islam itu amat sesuai dan serasi dengan manusia sejagat. Oleh itu, manusia perlu mentadbir alam ini mengikut manhaj Islam seperti yang dituntut. Allah s.w.t amat mengetahui dengan keperluan manusia yang hakiki lalu menciptakan Islam untuk memenuhi keperluannya. Islam telah membawa pendekatan seimbang, sederhana dan keadilan dalam manhajnya bagi membantu manusia bukan sahaja bagai memperoleh kehidupan yang baik di atas muka bumi, tetapi ia juga bagi mencapai matlamat akhir iaitu redha Allah s.w.t serta syurga-Nya.
Bibliografi

Ghazali Basri (2008). Dinamika Tasawwur Islam Dalam Pembentukan Keperibadian Umat. Bandar Seri Begawan: Pusat Penerbitan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan.

Haron Din (1992). Tasawwur Islam. Shah Alam: Hizbi Sdn Bhd.

Marwan al-Qadiry (1994). Keseimbangan Dalam Agama. Kuala Lumpur: Al Kautsar.

Mohd Asri Abdullah (2007). Prinsip-prinsip Asas Islam: Islam dan Akidah. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA).

Muhammad Syukri Salleh (2003). 7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam.  Kuala Lumpur: Zebra Editions Sdn Bhd.

Ramli Awang (1997). Tasawwur Rabbani Menurut al-Qur’an dan al-Sunnah. Kuala Lumpur: al-Hidayah Publishers.

Yusuf al-Qardhawi (2000). Pengantar Pengetahuan Islam. terj. Mohammad Zaini Yahya. Kuala Lumpur: As-Syabab Media.Shahirah binti Said
Pelajar Ijazah Sarjana Pengurusan Pembangunan Islam
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
USM Pulau Pinang
Sesi 2010/2011

02 September 2010

Pemerkasaan Wanita dalam Pembangunan Islam


“dan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita, sebahagian menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan solat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana."                                                                                                          (At Taubah 9:71)

Allah telah menciptakan makhluk di atas muka bumi ini secara seimbang. Fitrah telah Allah jadikan bumi pasangannya langit, siang pasanganya malam, laut pasangannya darat, matahari pasangannya bulan, cantik pasangannya buruk, miskin pasangannya kaya dan lain-lain lagi. Begitu juga telah Allah ciptakan lelaki dan perempuan sebagai pelaku paling penting di atas bumi bagi mentadbir serta menguruskan bumi sebaik mungkin. Seperti firman Allah yang bermaksud :

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya.”                                                (Al Baqarah 2:286)
     
Tidak dapat dinafikan lagi wanita sebenarnya merupakan sebahagian daripada penggerak ummah yang turut sama bertanggungjawab memakmurkan seluruh masyarakat supaya seiring dengan apa yang dituntut oleh Allah dan RasulNya. Tanggungjawab yang dibebankan ini adalah layak dan sesuai dengan fitrah wanita yang diciptakan lembut dan rapuh bak tulang rusuk iaitu asal kejadian wanita itu sendiri. Kehebatan wanita Islam dapat dilihat dari sudut sirah apabila kisah Ratu Balqis serta kerajaannya telah Allah kisahkan di dalam Al-Quran sebagai contoh dan teladan. Tidak ada sesiapa yang menafikan kehebatan sumbangan Saidatina Khadijah sebagai wanita pertama yang telah bersama-sama Rasulullah mengharungi susah dan senang pada peringkat Islam mula disebarkan di Makkah dulu. Begitu juga peranan Saidatina Aisyah, Asma Abu Bakar, Rabiatul Adawiyah, Ummu Sulaim, Ummu Salamah dan lain-lain lagi yang terlibat secara langsung atau tidak dalam usaha menegakkan syiar Islam.

Kesannya hingga hari ini, peranan wanita dalam membantu pembangunan masyarakat dapat dilihat meningkat dari semasa ke semasa. Tidak kira sama penglibatan wanita ini adalah disebabkan kesedaran, tuntutan semasa, desakan keluarga, pengaruh masyarakat sekeliling, dasar kerajaan serta lain-lain lagi yang menjadi faktor kearah peningkatan penglibatan wanita dalam pelbagai bidang dalam realiti masyarakat kini. Saya tertarik dengan artikel yang ditulis oleh Norhuriyatina Salleh yang bertajuk ‘Wanita Cemerlang, Gemilang dan Terbilang’ telah meghuraikan betapa hebtanya pembabitan wanita dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan lain-lain lagi.  Pengiktirafan Tan Sri Zeti Akhtar Aziz sebagai Gabenor Bank Negara, Datuk Sri Norma Yaacob sebagai Hakim Besar Malaya, Ketua Pengarah Arkib Negara iaitu Datuk Rahani Jamil, Pengarah Agensi Angkasa Negara iaitu Datuk Mazlan Othman dan Ramai lagi. Tahun 2009 pula melihat Senator Datuk Armani Mahiruddin mendapat kepercayaan ramai hingga melayakkan beliau berkhidmat sebagai Timbalan Yang Dipertua Dewan Negara ke-11. Manakala Kongres Jenama Dunia 2009 telah memberikan Anugerah Kepimpinan Jenama kepada Presiden Institut Pemasaran Malaysia (IMM), Datuk Sharifah Mohd. Ismail di Mumbai November lepas.
Senator Datuk Armani Mahiruddin
Penglibatan dan peranan wanita dalam membangunkan masyarakat dan negara adalah amat penting berasaskan kepada tugas dan tanggungjawab  malah merupakan satu usaha positif untuk mencapai tahap yang lebih tinggi  berdasrkan kepada konsep pembangunan bersepadu iaitu dari aspek fizikal, mental dan spiritual standing dengan kaum lelaki. Pihak kerajaan telah membuat pelbagai dasar bagi membantu kearah pemerkasaan kaum wanita di Malaysia seperti Dasar Wanita Negara 2009, HAWA (Unit Hal Ehwal Wanita), PTPW (Pelan Tindakan Pembangunan Wanita) dan lain-lain lagi yang turut sama mendapat sokongan daripada badan-badan bukan kerajaan.

Namun begitu, pemerkasaan wanita ini harus selari dengan konsep pembangunan Islam. Pemerkasaan wanita adalah satu usaha murni bagi membantu kaum wanita yang dianggap ‘lemah’ bagi memajukan diri, keluarga dan masyarakat. Islam menganggap penglibatan kaum wanita dalam masyarakat juga merupakan satu ibadah selagi ia dilakukan dengan niat yang ikhlas dan tidak terkeluar dari landasan dan peraturan Islam. Berdasarkan firman Allah s.w.t yang bermaksud :
“ Barangsiapa yang menegerjakan amal-amal salih, baik lelaki atau perempuan sedang ia orang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam syurga  dan mereka tidak dianiya sedikitpun.”                                                                                                               (An Nisa 4:24)               
                                                                                  
Manakala menurut Muhammad Syukri Salleh menerusi bukunya yang bertajuk Tujuh Prinsip berteraskan Islam menyatakan :
Status manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah ini membuatkan pelaku pembangunan berteraskan Islam mempunyai falsafah dan fungsi yang berbeza dengan pembangunan lazim. Sebagai hamba Allah s.w.t, mereka terlibat dengan aktiviti pembangunan sebagai salah satu cara mengabdikan diri, atau beribadah kepada Allah s.w.t. Sebagai Khalifah Allah s.w.t pula, mereka berinteraksi sesama manusia dan sumber alam dengan penuh rasa tanggungjawab, amanah, berakhlak dan penuh etika, sesuai dengan peranan mereka sebagai khalifah Allah s.w.t itu. 

Oleh kerana kehidupan masa kini lebih hebat cabarannya dari semasa ke semasa, maka pemerkasaan wanita dalm pembangunan Islam perlu dipandang dengan lebih serius. Ini kerana Rasulullah s.a.w pernah bersabda yang bermaksud :
"Tidak aku tinggalkan fitnah selepasku yang lebih boleh membawa mudharat kepada lelaki selain wanita" (Hadis riwayat Bukhari).

Manakala hadis lain yang bermaksud:
“Takutlah (berhati-hatilah) kalian dengan dunia dan takutlah kalian terhadap fitnah wanita, kerana sesungguhnya fitnah yang mula-mula menimpa bani Israil adalah dalam urusan wanita.” (Hadis Riwayat Muslim)

Fitnah yang disebabkan oleh wanita ini terjadi daripada beberapa pekara seperti aurat wanita sama ada suara, pakaian, pergaulan atau pergerakan wanita itu sendiri. Sekiranya tersilap langkah pasti mendatangkan fitnah yang sangat besar. Perlu dijaga maruah dan aib wanita kerana mereka merupa insan yang sangat mulia disisi Islam. Wanita sebagai isteri, ibu, anak, saudara, rakan dan lain-lain lagi yang keluar bekerja perlu diberi hak-hak seperti yang dibenarkan dalam syarak. Seperti hak dalam amalan kerohanian, hak dalam ekonomi, hak dalam pendidikan, hak dalam sivil, hak dalam berpolitik, hak dalam bersosial dan lain-lain lagi.

Selain itu wanita Islam juga harus diberi penjelasan mengenai had dan batasan mereka apabila dalam atau di luar rumah, lebih-lebih lagi sebagai ahli masyarakat. Seperti menjaga ikhtilat, pakaian, tanggungjawab sebagai isteri yang diberi keutamaan setelah berkahwin, menjaga maruah keluarga serta lain-lain lagi. Sebagai wanita Islam yang keluar untuk bekerja perlu bertindak dan berfikir selaras dengan syara’. Ini kerana kewajipan utama manusia di dalam dunia ialah untuk mematuhi segala perintah Allah. Melaksanakan segala kehendak yang terkandung dalam kitan Al-Quran dan As Sunnah adalah demi kesejahteraan  dan kebahagiaan manusia sehingga akhirat (Prof. Dr. Haron Din, 1992 : 77). Seperti firman Allah s.w.t yang bermaksud :
“ dan tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Aku.”
  (Az Zariyat : 59) 

Oleh itu jelaslah bahawa pemerkasaan wanita dalam aspek pembagunan Islam sebenarnya adalah langkah terbaik bagi menjaga seluruh kehidupan wanita tersebut. Pihak kerajaan atau majikan-majikan harus mengambil kira kepentingan wanita yang bukan sahaja sebagai pekerja atau pelaku pembangunan semata-mata namun sebenarnya wanita juga berperanan membentuk sebuah keluarga sekaligus menjadi pendidik utama kepada anak-anak yang bakal mencorak dan memimpin dunia. Wanita yang menghayun buaian juga boleh menggegarkan dunia. Namun ia lebih hebat sekiranya pemerkasaan wanita ini dipandang serius dan dipelihara demi menjamin kelangsungan pembangunan masyarakat hari ini.Bibliografi

Al Quran dan As Sunnah

Muhammad Syukri Salleh (2003), 7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam : Kuala Lumpur : Zebra Edition Sdn Bhd

Norhuriyatina Salleh (2006). Wanita Cemerlang, Gemilang, dan Terbilang. Diakses dari          http://www.yadim.com.my/Wanita/WanitaFull.asp?offset=15&Id=135 pada 26 Ogos 2010

Prof. Dr. Haron Din (1992), Tasawwur Islam : Shah Alam : Penerbitan HIZBIR

20 August 2010

Merelevankan 'Jaga Tepi Kain Orang'


Sebagai generasi muda yang hidup dalam dunia yang semakin mencabar dan dipenuhi berjuta jenis manusia yang punya ragamnya sendiri, terasa dunia semakin mengecil. Manusia kini sibuk mengejar matlamat masing-masing. Dek kesibukkan ini, secara tidak langsung ia menghakis perhubungan harmoni sesama manusia. Teringat kata-kata ibu di kampung, manusia sekarang mula mementingkan diri sendiri, semakin maju maka semakin renggang hubungan kejiranan tersebut. Mujur di kampung ini masih seperti dulu. Walaupun kampung ini jauh dari bandar, namun hubungan kejiranan masih lagi erat. Tidak ada istilah 'usah menjaga tepi kain orang'. Bagaimana ingin hidup jika tidak ada pergantungan sesama jiran tetangga. Bagaimana ingin melahirkan rasa bertanggungjawab sekiranya jiran sebelah tidak pernah disapa?Apatah lagi ingin bercerita panjang. 

Saya juga amat bersetuju dengan pandangan yang diberikan Abu Bakar bin Yang, Fellow Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) mengenai isu ini [sila rujuk artikel]. Beliau menyatakan dengan sikap 'tidak menjaga tepi kain orang' yang telah menular jauh ke dalam masyarakat menyebabkan pelbagai isu sosial telah muncul dan ia mula merebak dan menjadi barah dalam masyarakat itu sendiri. Robohnya institusi kejiranan dan lemahnya institusi kekeluargaan ekoran prinsip diatas menyebabkan telah hilang rasa bertanggungjawab. Kesan ketara boleh dibuktikan apabila muncul masalah seperti kes-kes buang bayi, penderaan dan penculikan terhadap kanak-kanak yang kerap berlaku sejak akhir-akhir ini. Oleh itu jelaslah menerusi artikel tersebut, sikap 'tidak menjaga tepi kain orang' turut sama menjadi faktor utama kepada peningkatan masalah sosial negara.

Islam amat mementingkan hubungan erat sesama masyarakat. Kejayaan sesebuah ummah bergantung kepada rasa kasih sayang. Seperti  sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

"Tidak beriman seseorang itu sehinggalah ia mengasihi saudaranya seperti mana ia mengasihi dirinya." (Hadis Riwayat Muslim)

Manakala tuntutan Rasulullah s.a.w supaya menjaga dan mengekalkan hubungan yang baik dengan jiran dapat dilihat daripada hadis berikut:

"Jibrail berkali-kali mengingatkan aku (supaya berbuat baik) terhadap jiran sehingga aku merasakan seolah-olah mereka akan mewarisi hartaku'. (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).Hadith Rasulullah di atas menerangkan bahawa institusi kejiranan juga wajib dipelihara. Institusi kejiranan yang utuh akan membawa kepada keamanan, keselesaan, keselamatan, ketenangan dan dapat keluar daripada banyak masalah. Islam menggalakkan kita berbuat baik sesama sendiri seperti firama Allah s.w.t yang bermaksud : 


'..dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki'. 
(An-Nisaa’ : 36)

Justeru itu, amalan 'menjaga tepi kain orang' ini sebenarnya merupakan salah satu cara bagi mengikat hubungan sesama masyarakat. Saling bertanya khabar, berkongsi pandangan, menjaga maruah dan aib jiran, membantu keluarga jiran sekiranya berlaku masalah, membantu mengatasi sosial kejiranan dan lain-lain lagi yang sebenarnya ia membuka peluang dan ruang untuk saling mengenali dan mengikat tali silaturahim. Selain itu, perbezaan budaya, agama, bangsa, keturunan, adat resam, pendidikan, pekerjaan atau taraf hidup pasti dapat dikurangkan jurangnya.  Saya pasti akan bercambah rasa kasih sayang lebih-lebih lagi kepada saudara seaqidah. Semakin ramai jiran yang dikenali maka semakin besar ukhuwah yang telah dijalinkan. Seperti firman Allah s.w.t yang bermaksud: 

Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenali'.
(Al-Hujurat : 13)

'Jaga tepi kain orang' juga akan melahirkan rasa bertanggungjawab dan sensativiti individu terhadap masyarakat sekeliling. Negara pernah digemparkan dengan kematian seorang kanak-kanak berusia tiga tahun yang telah didera dan dibunuh oleh teman lelaki ibunya. Menurut laporan, selama beberapa minggu jiran tetangga mendengar tangisan yang sangat pelik daripada rumah ibu kanak-kanak malang itu. Namun, tidak menyangka bahawa telah terjadi satu penderaan dan akhirnya pembunuhan ke atas kanak-kanak tersebut. Kes tersebut menjadi salah satu bukti telah berkurangnya sensitiviti jiran tertangga. Mengapa jiran-jiran tersebut tidak cuba menyiasat atau mengambil tindakan sejak awal? Mengapa rasa hairan itu tidak disusuli dengan usaha untuk mendapat jawapan sekaligus dapat membantu kanak-kanak tersebut? 

Budaya bantu membantu yang lahir dari sikap 'menjaga tepi kain orang' adalah sangat dikehendaki oleh Islam seperti firman Allah swt yang bermaksud:


'Bertolong-tolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran'. 
(Al-Maidah : 2)Oleh itu ia sepatutnya tidak menjadi bahan kepada masyarakat untuk terus mejauhkan diri antara satu sama lain walaupun hanya dipisahkan dengan sebuah pagar. Malah terdapat istilah 'jaga tepi kain sendiri' yang terus melahirkan perasaan pentingkan diri sendiri serta sikap individualistik. Ia juga menjadi hujah agar masyarakat luar tidak mengambil tahu dan tidak masuk campur apa jua hal yang terjadi.  Sehingga aktiviti kemasyarakatan juga mereka lebih gemar membuat tempahan perkhidmatan yang berbayar. Seperti persiapan majlis perkahwinan, membaiki rumah yang rosak, pendidikan anak-anak setempat dan lain-lain lagi. Semuanya lebih mudah dengan hanya mengeluarkan duit. Padahal perkhidmatan percuma yang terdiri daripada komuniti jiran tersebut lebih bernilai dan tidak ada bandingnya. [lihat artikel]Islam tidak menolak kemajuan dan kemodenan. Namun begitu usah jadikan kemajuan ini menjauhkan lagi hubungan sesama masyarakat. Kemajuan sepatutnya menjadikan manusia lebih menghargai manusia yang berada disekelilingya. Istilah menghargai inilah yang akan melahirkan rasa ingin tolong menolong, mengambil berat atau dengan kata lain 'jaga tepi kain orang'. Islam juga mengajar manusia supaya berakhlak dalam menjaga perkara-perkara melibatkan 'kain orang'. Seperti masalah dalaman rumahtangga jiran atau teman, tidak mengaibkan, tidak menimbulkan fitnah dan berburuk sangka, tidak menwujudkan pepecahan masyarakat dan lain-lain lagi yang seumpama dengannya. Sekiranya muslim itu mengikut etika seperti yang dituntut oleh agama, pasti mengwujudkan sebuah masyarakat harmoni dan selamat. Ia menunjukkan betapa universalnya Islam dalam menjaga hubungan sesama manusia tidak mengira seagama atau tidak.

11 August 2010

1 Ramadhan atau 1 Ogos?


Melihat kalendar Islam bertarikh 29 Syaa'ban 1431 H bermakna seluruh umat Islam sedang menanti saat-saat akhir untuk memasuki 1 Ramadhan, iaitu bulan mulia yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya untuk dihadiahkan Malam Lailaturqadar di akhir bulan tersebut. Rasulullah s.a.w telah bersabda ketika menjelang Ramadhan bermaksud:

“Sesungguhnya telah hadir bulan Ramadhan, bulan berkat, Allah telah mewajibkan ke atas kamu berpuasa, dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup rapat pintu neraka dan ditambat para syaitan, Di bulan ini terdapat satu malam yang terbaik dari seribu bulan. Sesiapa yang tidak berusaha mendapatkan kebaikan-kebaikannya sesungguhnya dia rugi.”  
(Hadith riwayat Ahmad dan An-Nasai)

Namun begitu, sejak akhir-akhir ini saya melihat tumpuan bagi menyambut bulan kemerdekaan lebih gah daripada persediaan menyambut bulan Ramadhan. Kebanyakan masyarakat tidak sabar meraikan kedatangan 1 Ogos 2010 berbanding 1 Ramadhan 1431 H. Melihat media massa yang 'sibuk' mempromosi sambutan bulan kemerdekaan seperti yang tertulis dalam salah satu artikel yang ditulis, dimana ia sangat 'menghargai' kedatangan bulan kemerdekaan. Iklan-iklan di televisyen juga tidak lupa memainkan peranan bagi menaikkan semangat seluruh rakyat Malaysia bagi menyambut kedatangan bulan kemerdekaan.

Anak-anak muda pula mula bersiul-siul lagu 31 Ogos nyanyian arwahyarham Sudirman Haji Arsyad. Semangat menyambut kemerdekaan ini telah diraikan lagi apabila pada tarikh 1 Ogos 2010 lepas telah dilancarkan Bulan Sambutan Kemerdekaan dan Kempen Kibar Jalur Gemilang Peringkat Kebangsaan di Stadium Utama Kangar Perlis [lihat artikel]. Kempen ini juga diadakan di peringkat negeri malah terdapat beberapa daerah dan institusi pengajian tertentu yang turut sama melancarkan perayaan dan kempen tersebut. Jalur Gemilang mula dipasang dan dikibarkan dengan bangganya. Malah terdapat majlis-majlis keraian tertentu seperti Konsert Kemerdekaan, Majlis Puisi Kemerdekaan, Pertandingan Jalur Gemilang, Malam Penghayatan Kemerdekaan dan lain-lain lagi yang bukan sahaja memerlukan kos yang mahal malah memerlukan komitmen yang tinggi dari seluruh rakyat Malaysia.


Penghayatan kemerdekaan juga seringkali dilaungkan. Agar tidak melupai segala pengorbanan para wira terhadap tanah air sekaligus membina semangat jati diri. Saya terpanggil untuk melihat pandangan yang dinyatakan oleh Noor Muhamad Shakil Hameed daripada UPM Serdang mengenai kepentingan penghayatan kemerdekaan :

Dua perkara yang sering menjadi persoalan utama adalah keikhlasan dan penghayatan kita menyambut sambutan Bulan Kemerdekaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang yang diadakan setiap tahun bagi memperingati detik bersejarah negara ini yang dilakar hasil pengorbanan wira negara. Ini kerana keikhlasan kita dalam memeriahkan sambutan Bulan Kemerdekaan boleh dilihat sebagai hadiah terbaik kepada semua pejuang kemerdekaan tanah air. Penulis berpendapat, salah satu cara untuk kita menunjukkan tanda penghargaan dan membuktikan bahawa kita menghargai nilai kemerdekaan yang diwariskan kepada kita adalah dengan menzahirkan sambutan Bulan Kemerdekaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang dengan penuh ikhlas serta penghayatan yang mendalam. Mungkin tidak keterlaluan kerana penulis ingin mencadangkan agar bulan Ogos diisytihar sebagai bulan mulia untuk seluruh warganegara Malaysia, sama seperti bulan Ramadan untuk umat Islam di seluruh dunia. Bukan niat penulis untuk menyamakan kesucian dan kelebihan bulan Ramadan dengan bulan lain tetapi tidak salah untuk kita menjadikan bulan Ogos sebagai bulan yang sangat bermakna kepada kita.

Menerusi pandangan diatas menunjukkan bahawa perlu jelas secara fizikal semangat cintakan negara dengan menyambut secara besar-besaran Bulan Kemerdekaan. Ia dapat dibuktikan melalui kesungguhan dan keikhlasan seluruh rakyat Malaysia dalam menyemarakkan bulan kemerdekaan. Pelbagai usaha telah dilakukan bagi menaikkan semangat cintakan negara. Tidak dinafikan ia juga merupakan satu tuntutan dalam Islam. Rasulullah s.a.w. sendiri adalah orang yang cintakan bangsa dan tanah airnya, sebagaimana baginda menyeru umat Islam supaya mencintai kedua-duanya seperti dalam hadithBaginda mafhumnya:

“Cintakan tanah air itu sebahagian daripada iman.”
(Riwayat Bukhari Muslim)

Mengingati dan menghargai pengorbanan pahlawan negara yang telah terkorban demi tanah air adalah satu tangunggajwab yang mulia. Namun, dalam situasi sekarang usah kita lupa bahawa tuntutan Allah dan seruan Rasulullah terhadap bulan Ramadhan melebihi bulan-bulan yang lain. Seringkali kita terlupa apabila berlebihan meraikan sesuatu pekara sehingga melupakan perkara lain yang lebih fardhu dan penting disisi Allah dan Rasul. Kebimbangan 'berlebihan' ini akan mengundang kemaksiatan  dan melalaikan diri daripada mengingati Allah sekaligus pasti ia mengundang kepada kerugian. Seperti Firman Allah yang bermaksud :

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran”. (Surah al-‘Asr: 1-3)

Pada tanggal 17 Ramadhan 2 H telah terjadi Peperangan Badar yang hanya terdiri daripada 313 orang tentera muslimin tetapi berjaya mengalahkan 1000 tentera kaum musyrikin Makkah. Kehebatan tentera Muslimin yang dinaungi oleh bantuan Allah ini sepatutnya dimuhasabah bersama. Kemenangan tentera Islam pada waktu itu menyebabkan tertegaknya syiar Islam yang kita lihat hingga saat ini. Lebih-lebih lagi ia berlaku ketika bulan yang mulia, iaitu Bulan Ramadhan. Maka, bulan mana yang paling mulia dan perlu ditingkatkan penekanan dan kesedarannya? 

Negara mengikut padangan Islam bertanggungjawab memelihara agama Allah dan peraturannya. Generasi muda hari ini rata-rata tidak memahami erti Islam dan hakikat yang sebenarnya. Mereka memahami mengikut selera masing-masing. Kefahaman seorang Islam itu dengan Islam yang lain saling berbeza (Ramli  Awang, 1997: 2). Maka kesannya kita boleh lihat pada hari ini. Apabila tiba 1 Ramadhan, masing-masing baru sibuk mencari kurma atau meninjau-ninjau masjid mana yang paling pendek bacaan dalam solat Terawihnya. Sedangkan Allah telah memberi peringatan dan meminta umatnya membuat 'persediaan atau persiapan' menyambut bulan Ramadhan lebih awal. Persediaan tersebut bukan beerti sibuk membeli baju baru, telekung baru, menyediakan stok makanan, makan sepuas-puasnya sebelum tiba Ramadhan dan lain-lain lagi. Persediaan di sini bermaksud latihan spiritual melalui amal ibadat. Agar apabila tiba bulan Ramadhan kelak, kita dapat menjalankan ibadat dengan berlipat kali ganda dan memperoleh ganjaran pahala yang lebih tinggi berbanding dengan bulan-bulan lain. 

'Sambutan' Ramadhan ini juga sepatutnya bermula sedari bulan Rejab. Abu Hurairah berkata Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: 

"Sesungguhnya Rejab bulan Allah dan Syaaban itu bulanku, manakala Ramadhan itu bulan umatku." (Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Penjelasan berkaitan tiga bulan yang berturut-turut itu, ada pihak membuat perumpamaan tahun dengan pohon, iaitu Rejab umpama waktu keluarnya daun, Syaaban diumpamakan keluarnya bunga dan Ramadhan umpama buahnya. Kedatangan Ramadhan sebenarnya perlu disambut dengan dilakukan pelbagai persediaan sedari bulan Rejab lagi. Allah dan Rasul memberi khabar gembira kepada seluruh umatnya akan kedatangan bulan Ramadhan sejak awal lagi bagi meningkatkan amalan dan ketaqwaan disamping melatih diri untuk menghadapi bulan Ramadhan yang sudah pasti terdapat pelbagai ujian di dalamnya. Semakin tinggi ujian maka semakin hebat pergantungan dan tahap keimanannya pada Allah s.w.t. Maka, bukan mudah bagi Allah untuk menghadiahkan begitu sahaja bulan Ramadhan yang terdapat padanya sejuta rahmat kepada umatNya. Sebagai hamba perlu bagi kita melakukan segala macam persediaan ibadat sejak dari bulan Rejab lagi. Persediaan spiritual, mental dan fizikal yang perlu diasah dan ditajamkan bagi membuktikan betapa gembiranya kita untuk menyambut bulan Ramadhan. Itu belum lagi kita menyusuri bagaimana kehebatan Rasulullah dan para sahabat yang sangat hebat amal ibadatnya sejak dari bulan Rejab sehingga menempuh bulan Ramadhan dan akhirnya terasa kemanisan Lailatuqadar seperti yang telah dijanjikan oleh Allah s.w.t kepada hambaNya yang terpilih.

Malangnya hari ini, kita terlalu teruja dengan 1 Ogos kerana tidak sabar menunggu diakhir bulan bagi menyambut tarikh keramat 31 Ogos Hari Kemerdekaan, sehingga terlupa bagi menyambut 1 Ramadhan yang terdapat padanya Malam Lailaturqadar pada 10 malam terakhir. Ayuh berpesta mengihya'kan Ramadhan, pasti ada keberkatan dan kerahmatan pada sekelian alam. Penghayatan bukan sahaja berlaku sepanjang tempoh bulan kemerdekaan negara tetapi penghayatan itu perlu lebih-lebih lagi terhadap bulan Ramadhan. Media Massa perlu bijak mengambil tanggungjawab ini bagi menyebarkan kedatangan bulan Ramadhan dengan memaparkan keindahan dan keberkatan sepanjang bulan Ramadhan. Selain itu kempen-kempen dan majlis-majlis tertentu seperti Pelancaran Ihya' Ramadhan, Jom Sedeqah, Kempen Qiam 10 Malam Terakhir Ramadhan dan lain-lain lagi yang seumpama dengannya di seluruh negara wajar digahkan. Maka selarilah dengan seruan Allah dan Rasul supaya sentiasa mengambil peluang meningkatkan amal ibadat sepanjang bulan Ramadhan. Jika keadaan ini dilakukan, mudah-mudahan negara dapat melahirkan anak muda yang cintakan bulan Ramadhan seperti mereka cintakan Bulan Kemerdekaan.  

Sambutlah 31 Ogos sebagai tanda cintakan tanah air tetapi usah lupa cinta dan kasih sayang al-Khaliq pada hambaNya apabila dihadiahkan Bulan Ramadhan, bulan penuh maghfirah dan keberkatan.

Bibliografi

Al Quran dan As Sunnah

Ramli Awang (1997). Tasawwur Rabbani Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah: Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publisher.

05 August 2010

6 Persoalan Hidup -Imam Al Ghazali-


Suatu hari, Imam Al Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya.

Lalu Imam Al Ghazali bertanya, pertama, "Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?". Murid-muridnya ada yang menjawab orang tua, guru, teman, dan kerabatnya. Imam Ghazali menjelaskan semua jawapan itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita adalah "mati". Sebab itu sudah janji Allah SWT bahawa setiap yang bernyawa pasti akan mati. (Ali Imran 185)

Lalu Imam Ghazali meneruskan pertanyaan yang kedua. "Apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini?". Murid -muridnya ada yang menjawab negara China, bulan, matahari, dan bintang-bintang. Lalu Imam Ghazali menjelaskan bahawa semua jawapan yang mereka berikan adalah benar. Tapi yang paling benar adalah "masa lalu". Bagaimanapun kita, apapun kenderaan kita, tetap kita tidak dapat kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu kita perlu menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Agama.

Lalu Imam Ghazali meneruskan dengan pertanyaan yang ketiga. "Apa yang paling besar di dunia ini?". Murid-muridnya ada yang menjawab gunung, bumi, dan matahari. Semua jawapan itu benar kata Imam Ghazali. Tapi yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah "nafsu" (Al A'Raf 179). Maka kita harus berhati-hati dengan nafsu kita, usah sampai nafsu membawa kita ke neraka.

Pertanyaan keempat adalah, "Apa yang paling berat di dunia ini?". Ada yang menjawab baja, besi, dan gajah. Semua jawapan hampir benar, kata Imam Ghazali, tapi yang paling berat adalah "memegang AMANAH" (Al Ahzab 72). Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah SWT meminta mereka untuk menjadi kalifah (pemimpin) di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya sanggup mencabar permintaan Allah SWT, sehingga ramai dari manusia masuk ke neraka kerana ia tidak mampu memegang amanahnya.

Pertanyaan yang kelima adalah, "Apa yang paling ringan di dunia ini?". Ada yang menjawab kapas, angin, debu, dan daun-daunan. Semua itu benar kata Imam Ghazali, tapi yang paling ringan di dunia ini adalah "meninggalkan Solat". kerana pekerjaan kita tinggalkan solat, dan kerana mesyuarat kita mudah tinggalkan solat.

Lantas pertanyaan ke enam adalah, "Apakah yang paling tajam di dunia ini?". Murid-muridnya menjawab dengan serentak, pedang... Benar kata Imam Ghazali, tapi yang paling tajam adalah "lidah manusia". Kerana melalui lidah, manusia dengan kuatnya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri.

04 August 2010

Surat Sayang Dari Kekasih
Saat kau bangun pagi hari,
AKU memandangmu  dan berharap engkau akan berbicara  kepada KU,
walaupun hanya sepatah kata meminta pendapatKU
 atau  bersyukur kepada KU atas sesuatu hal yang indah yang  terjadi
dalam hidupmu hari ini atau kelmarin
Tetapi AKU melihat engkau begitu sibuk  mempersiapkan
diri untuk pergi bekerja


AKU kembali menanti saat engkau sedang bersiap,
AKU tahu akan ada sedikit waktu bagimu untuk berhenti
dan menyapaKU,tetapi engkau terlalu sibuk
Disatu tempat, engkau duduk disebuah kerusi selama lima belas
minit tanpa melakukan apapun.
Kemudian AKU Melihat engkau menggerakkan kakimu.
AKU berfikir engkau akan berbicara kepadaKU
tetapi engkau berlari ke telifon dan menghubungi seorang teman
untuk  mendengarkan khabar terbaru

AKU melihatmu ketika engkau pergi bekerja dan
AKU menanti dengan sabar sepanjang hari.
Dengan semua kegiatanmu AKU berfikir engkau
terlalu  sibuk  mengucapkan sesuatu kepadaKU.


Sebelum makan siang AKU melihatmu  memandang sekeliling,
Mungkin engkau merasa malu untuk berbicara kepadaKU,
itulah sebabnya mengapa  engkau tidak menundukkan  kepalamu.
Engkau memandang tiga atau empat meja sekitarmu dan melihat
beberapa temanmu berbicara dan menyebut namaKU  dengan lembut
sebelum menyantap rezeki  yang AKU berikan,
tetapi engkau tidak melakukannya..

masih ada waktu yang tersisa dan AKU berharap engkau
akan berbicara kepadaKU,
meskipun saat engkau  pulang kerumah
kelihatannya seakan-akan banyak  hal yang harus kau kerjakan.
Setelah tugasmu selesai, engkau menonton  TV,
menghabiskan banyak waktu  setiap  hari didepannya,
tanpa memikirkan apapun dan hanya menikmati acara  yg
ditampilkan. Kembali AKU menanti dengan sabar saat engkau
menonton TV dan menikmati makananmu tetapi kembali kau
tidak berbicara kepadaKU .........Saat tidur, KU Fikir kau merasa terlalu letih.
Setelah mengucapkan selamat malam  kepada keluargamu,
kau terus ketempat tidur
dan tertidur  tanpa sepatahpun  namaKU  kau sebut.
Engkau menyadari bahwa AKU selalu hadir untukmu.
AKU telah bersabar lebih lama dari yang kau sedari.
AKU bahkan  ingin mengajarkan bagaimana
bersabar terhadap  orang lain.


AKU sangat menyayangimu,
setiap hari AKU menantikan sepatah kata,
do'a, fikiran atau syukur dari hatimu.

Keesokan harinya ......
engkau bangun kembali dan kembali  AKU
menanti dengan penuh kasih bahawa hari ini  kau
akan memberiku sedikit waktu untuk  menyapaKU
Tapi yang  KU tunggu tak kunjung tiba tak juga kau menyapaKU.
Subuh, zuhur,  Asar, Maghrib, Isya dan  Subuh kembali,
kau masih mengacuhkan AKU tak ada sepatah  kata,
tak ada seucap do'a, dan tak ada rasa,
tak ada  harapan dan keinginan untuk  bersujud  kepadaKU
Apa salahKU padamu ...... wahai  UmmatKU?????
Rezeki yang KU  limpahkan, kesihatan yang KU berikan,
harta yang KU relakan, makanan yang KU hidangkan,
anak-anak yang KUrahmatkan,
apakah  hal itu tidak membuatmu ingatkepadaKU

Percayalah AKU selalu mengasihimu,
dan AKU tetap berharap suatu saat engkau akan menyapa KU,
memohon perlindungan  KU, bersujud menghadap KU
yang selalu menyertaimu setiap  saat..